Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Koszarawa  www.gminakoszarawa.com
Formularze do pobrania
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Organizacje pozarządowe
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe
Inne
Informacje dla pracowników ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY PARLAMENTARNE
Wykaz kontroli
WYBORY ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU KADENCJA 2012-2015
WYBORY SOŁTYSA 2011r
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDZNICZE
WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ
Wykaz umorzeń
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
° Informacje o wynikach postępowań
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000 EURO
Oświadczenia
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Udzielenie kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego Gminy Koszarawa w 2012r. 

SIWZ kredyt 20.11.2012.doc

ogłoszenie kredyt.doc

formularz_ofertowy do kredytu.doc

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za I półrocze 2012r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.

Opinia RIO o możliwoći spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Koszarawę 2012r.

Uchwała Nr 4100/I/220/2012 z dnia 3 września 2012 r. I Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012r.

Uchwała Nr 4100/I/114/2012 z dnia 20.04.2012r. I Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Skonsolidowany Bilans JST Gmina Koszarawa sporzadzony na dzień 31.12.2012r.

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnikowych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.

Uchwała Nr 4100/I/302/2011 z dnia 28.11.2011 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicech

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2012r.

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.

Uchwała Nr 4100/II/130/2012 z dnia 9 listopada 2012r. II Skałdu RIO w Katowicach

Część Opisowa Budżet 2011r.

Rb 27S Roczne Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia 2011r.

Rb 28S Miesięczne Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 30.09.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:39:35 Informację zaktualizowano 2012-11-20 13:49:19, wprowadzający: Jakub Mentel
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa drogi
gminnej " Do Mrowca" uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 10 - zmodyfikowany przedmiar robót

Ogłoszenie

wyjaśnienie zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 12:08:05, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa drogi
gminnej " Do Maja" uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 10 - zmodyfikowany przedmiar robót

Ogłoszenie

wyjaśnienie zamawiającego

Spefikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:38:57, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa mostu
gminnego Do Kazi Kimli uszkodzonego podczas
powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przedmiar robót

specyfikacja techniczna- strona tytułowa

specyfikacja techniczna

opis techniczny - stona tytułowa

opis techniczny

mapa ewidencyjna

przekrój podłużny

przekrój poprzeczny

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-08 16:30:53, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa drogi
gminnej Pająkówka uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-23 11:27:37, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg 
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Informatyzacja
Urzędu Gminy w Koszarawie

SIWZ informatyzacja info.docx

Zalacznik nr 1_formularz oferty inf.doc

Zalacznik nr 8_wzor umowy inf.docx

Zalacznik nr 2 -opis Przedmiotu inf.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie art 22 inf.doc

Załącznik nr 4 wykaz uslug inf.doc

Załącznik nr 5 wykaz osob inf.doc

Załącznik nr 6 oswiadczenie o uprawnieniach inf.doc

Załącznik nr 7 oswiadczenie art 24 inf.doc

 ogłoszenie inf.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 17:35:56 Informację zaktualizowano 2012-06-26 18:04:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn: Odbudowa drogi
gminnej Do Dyrdzioka uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

ogłoszenie info.doc

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-11 14:42:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Informatyzacja
Urzędu Gminy w Koszarawie 

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Rzut kondygnacji

modyfikacja załącznika nr 1 i załącznika nr 2

zmodyfikowany załącznik nr 1

zmodyfikowany załącznik nr 2

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

wyjasnienie treści SIWZ 2

Wyjasnienie traści SIWZ 3

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 15:08:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na: Informatyzację Urzędu Gminy w
Koszarawie 

ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

SIWZ

załącznik nr 1do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ

załącznik nr 8 do SIWZ

załącznik nr 9

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 12:03:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczonyna zadanie pn.: Odbudowa mostu
gminnego Klekociny 2 uszkodzonego podczas powodzi
w 2010r. 

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

Specyfikacja techniczna

specyfikacja techniczna

Przedmiar Robót - zał. nr 9

Opis Techniczny

Opis techniczny - zał.Nr 10

Mapa zasadnicza - zał. Nr 11

Mapa ewidencji gruntów - zał. Nr 12

Przekrój poprzeczny A-A zał. Nr 13

Przekrój podłużny - zał. Nr 14

Przekrój poprzeczny - zał. Nr 15

Rzut z góry - zał. Nr 16

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 13:41:44, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Budowa dostępu do
Internetu w Gminie Koszarawa w ramach działania
8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu -
eInclusion w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt.
Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla
wykluczonych cyfrowo mieszkańców 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 - przedmiot zamówienia PFU

Zał. nr 2 - przemiot zamówienia - komputery

Zał. Nr 3 - Przedmiot zamówienia - szkolenia

Zał. Nr 4 - Oferta

Zał. Nr 5 - Umowa

Zał. Nr 6 - oswiadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 7 - oświadczenie art.24 ust. 1

Zał. nr 8 - wykaz robót, dostaw i usług

zał. Nr 9 - wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 13:08:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej "
Moczarki" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 15:01:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej "Pod
Halę" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 14:57:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej " Do
Ryszki" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 14:47:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na : Odbudowę drogi gminnej " Do
Cwajny" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 14:40:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na dostawę paliw płynnych na
potrzeby Urzedu Gminy w Koszarawie 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 14:50:37, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: udzielenie kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetowego
Gminy Koszarawa 

SIWZ .doc

Ogłoszenie

formularz_ofertowy .doc

NIP.jpg

uchwala w sprawie powolania skarbnika.jpg

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa za I półrocze 2010.PDF

Rb-28S za 2010r..PDF

Rb-Z za 2010r..PDF

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r..PDF

opinia RIO w Katowicach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r..PDF

zaswiadczenie o wyborze wojta.pdf

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r..PDF

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r.PDF

Rb-NDS za 2010r..PDF

REGON.jpg

Rb-27S za 2010r..PDF

Rb-N za 2010r..PDF

Sprawozdanie z wykonania budżetu (1 rar)

Sprawozdanie z wykonania budżetu (2 rar)

Sprawozdanie z wykonania budżetu (3 rar)

opinie RIO w Katowicach -o prawidłowości planowanej kwoty długu, -o mozliwości sfinansowania deficytu na 2011 rok.PDF

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r

RB-27S za okres od początku roku do 30 czerwca 2011r

RBn.PDF

RB-28S za okres od początku roku do 30 czerwca 2011r

Rds.PDF

RB-z.PDF

Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 września 2011r w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

sprawozdanie z wykonania budzetu I polrocze 2011r.part1.rar

sprawozdanie z wykonania budzetu I polrocze 2011r.part2.rar

sprawozdanie z wykonania budzetu I polrocze 2011r.part3.rar

 opinia RIO w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na 2011r..PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 10:25:19 Informację zaktualizowano 2011-10-06 10:35:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na remont mostu gminnego "Do
Wilczęgi" 

ogłoszenie..... .doc

INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ do wilczegi.doc

siwz do wilczęgi.. .doc

1załącznik nr 3.. .doc

1załącznik nr 4...doc

1załącznik 5...doc

przedmiar0001..pdf

Opis Most Do Wilczęgi przetarg ost...pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 15:21:49 Informację zaktualizowano 2011-09-12 15:27:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na: udzielenie kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetowego
Gminy Koszarawa 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:22:28 Informację zaktualizowano 2011-09-12 15:19:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:22:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 formularz_ofertowy.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:23:19, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
```` 
 opinia RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu (1).jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:33:21 Informację zaktualizowano 2011-07-20 13:36:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 opinia RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu 2.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:39:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 

opinia RIO w Katowicach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r..PDF

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r..PDF

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r..PDF

opinie RIO w Katowicach -o prawidłowości planowanej kwoty długu, -o mozliwości sfinansowania deficytu na 2011 rok.PDF

Rb-27S I kwartał 2011r..PDF

Rb-27S za 2010r..PDF

Rb-28S I kwartał 2011r..PDF

Rb-28S za 2010r..PDF

Rb-N I kwartał 2011r..PDF

Rb-N za 2010r..PDF

Rb-NDS I kwartał 2011r..PDF

Rb-NDS za 2010r..PDF

Rb-Z I kwartał 2011r..PDF

Rb-Z za 2010r..PDF

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r.PDF

uchwała Rady Gminy Koszarawa w sprawie zaciagniecia dlugoterminowego kredytu.pdf

uchwała Rady Gminy Koszarawa w sprawie zmiany uchwaly nr VII 40 11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 marca 2011.pdf

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa za I półrocze 2010.PDF

REGON..jpg

NIP.jpg

uchwala w sprawie powolania skarbnika.jpg

zaswiadczenie o wyborze wojta.pdf

 opinia RIO w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na 2011r..PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:40:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Uchwała udżetowa 2011r
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 08:43:28, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010r (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010r (2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010r (3)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 08:57:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na: Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszarawa 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 11:15:46 Informację zaktualizowano 2011-02-11 11:27:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 11:16:37 Informację zaktualizowano 2011-02-11 11:27:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 WZÓR UMOWY
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 11:17:08 Informację zaktualizowano 2011-02-11 11:27:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Pytanie oferenta 1
Data wprowadzenia informacji 2011-02-23 11:38:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Pytanie oferenta2
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:09:22, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: MOST GMINNY STALOWO-ŻELBETOWY "DO
GALASA" NA POTOKU KOSZARAWA, W MIEJSCOWOŚCI
KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:36:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:48:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:51:58 Informację zaktualizowano 2011-03-16 09:09:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:53:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:55:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:55:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Obliczenia hydrologiczne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:57:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis konstrukcji mostu
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:57:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:59:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:00:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:01:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Schemat obliczeniowy hydrologia
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:02:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:05:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Typ budowli siatkowo kamiennych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:06:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zakres robót ubezpieczeniowych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:07:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA:MOST GMINNY STALOWO-ŻELBETOWY DO
HERNASA NA POTOKU KOSZARAWA, W MIEJSCOWOŚCI
KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:32:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:35:14 Informację zaktualizowano 2011-03-16 09:16:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:36:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:36:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:37:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Obliczenia hydrologiczne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:38:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis mostu do Hernasa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:39:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:39:55, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:42:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:45:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Schemat obliczeniowy hydrologia
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:47:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:49:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Typ budowli siatkowo-kamiennych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:51:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zakres robót ubezpieczeniowych potoku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:52:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: MOST GMINNY STALOWO-ŻELBETOWY "DO
KRACKA" NA POTOKU BYSTRA, W MIEJSCOWOŚCI
KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:13:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:52:16 Informację zaktualizowano 2011-03-14 14:53:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:16:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:16:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załacznik6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:17:25, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:18:24, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis mostu
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:18:56, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:19:30, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:20:21, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Typ budowli siatkowo-kamiennych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:22:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zakres robót ubezpieczeniowych potoku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:22:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: NAPRAWA ODWODNIENIA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KOSZARAWIE 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:37:18, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
INFORMACJA  
 informacja 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 10:46:25, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 INFORMACJA 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 11:45:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:38:03 Informację zaktualizowano 2011-03-16 09:21:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zmieniona SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 13:39:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Aktualna SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 08:47:47, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PYTANIE OFERENTA 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 10:07:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PYTANIE OFERENTA 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 11:39:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:38:34, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załacznik5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:39:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:39:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Uproszczona dokumentacja
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:41:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:44:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:46:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa zasadnicza
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:48:04, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa zasadnicza2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:50:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa ewidencyjna
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:51:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:51:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:52:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:54:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZEDMIAR ROBÓT OBOWIĄZUJĄCY 29.03.2011 
 koszarawa_przedmiar 29.03.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 10:28:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Warunki ogólne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:54:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Roboty ziemne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:55:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Betonowe obrzeża
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:56:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa z kruszyw
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:57:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa piaskowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:58:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa z chudego betonu
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:59:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Nawierzchnie z betonowej kostki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:59:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Krawężniki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:01:01, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa piaskowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:01:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Ścieki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:02:30, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Kanalizacja deszczowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:03:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Roboty betonow i żelbetowe
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:04:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO PIEKARNI" NA
DZIAŁCE 2269/9 NA DŁUGOŚCI 190m 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:23:31 Informację zaktualizowano 2011-03-16 10:24:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:26:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:27:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:28:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:30:16 Informację zaktualizowano 2011-03-16 10:42:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:38:44, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:39:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DUCHAŁÓWKA" NA
DZIAŁCE NR 9116/3 NA DŁUGOŚCI 136m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:16:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:20:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:20:40, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik nr4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:21:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:23:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:23:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:25:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO MOCA" NA DZIAŁCE
NR 7762/77 NA DŁUGOŚCI 80m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:45:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:46:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:47:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:47:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:48:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:49:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:50:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO MAJA" NA DZIAŁCE NR
7299/85 NA DŁUGOŚCI 250m 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:10:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:10:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:11:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załacznik4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:12:19, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:13:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:14:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:14:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "WYDOWKI" NA DZIAŁCE
NR 9255 NA DŁUGOŚCI 700m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:53:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:54:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:54:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:55:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:56:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:57:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:57:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO KAMIŃSKICH" NA
DZIAŁCE NR 9314/1 NA DŁUGOŚCI 105m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:20:01, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:22:15, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:22:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:23:15, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:23:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:24:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:25:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA " DO KIMLI" NA DZIAŁCE
9294 NA DŁUGOŚCI 140 M. 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:10:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:46:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:34:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 siwz Kimla.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:37:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:50:04, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:51:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:53:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 informacja o zmianie opis techniczny
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:18:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Informacja o zmianie przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:15:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA; DROGA GMINNA " DO TLAŁKI" NA
DZIAŁCE 2187/7 NA DŁUGOŚCI 200 M. 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:12:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:01:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:07:19, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:08:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:10:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:10:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:12:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA:MOST STALOWO-ŻELBETOWY " DO SMOCKA"
NA POTOKU KOSZARAWA W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA  
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:14:55 Informację zaktualizowano 2011-05-11 12:11:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:19:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:19:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:20:47, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:22:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:24:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:25:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 3
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:26:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA:MOST STALOWO-ŻELBETOWY " ZAOLZIE" NA
POTOKU KOSZARAWA W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA  
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:30:11 Informację zaktualizowano 2011-05-11 12:09:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:35:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:36:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:37:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:39:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:42:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:42:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 3
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:43:18, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie.... .doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 15:20:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Gmina Koszarawa ogłasza przetarg nieograniczony
na: Odbudowę mostu gminnego "Do Janoszka" na
potoku Koszarawa w miejscowości Koszarawa,
uszkodzonego podczas powodzi w 2010r. 
 1siwzDo Janoszka-1.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:20:20 Informację zaktualizowano 2011-09-12 22:24:36, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 

INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ DO JANOSZKA.doc

 ogłoszenie do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:27:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 2 przedmiar Do Janoszka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:31:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 6 Opis Most Do Janoszka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:33:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 1załącznik nr 3 do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:34:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 1załącznik nr 4 do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:35:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 1załącznik 5 do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:35:51, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na :Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Jeleśnia
miejscowość Przyborów 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:42:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:46:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:47:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:48:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:48:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 3
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:49:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 4
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:50:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 wykaz dróg
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:51:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zasady odsnieżania
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:52:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst 1
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:54:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst 2
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:54:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst 3
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:55:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na; Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Jeleśnia
miejscowość Przyborów 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:29:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:30:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:31:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 1
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:32:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 2
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:32:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 3
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:33:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr. 4
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:33:58, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 wykaz dróg
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:34:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zasady odsniezania
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:35:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst1
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:35:55, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst2
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:36:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst3
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:36:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie inf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 17:26:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie inf.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 17:27:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka

Zobacz:
   Informacje o wynikach postępowań
wersja do druku