koszarawa.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koszarawa www.gminakoszarawa.com
Statut Gminy strona główna 

Statut Gminy
STATUT GMINY KOSZARAWA 


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

& 1

1. Gmina Koszarawa, zwana dalej "Gminą" jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie.
2. Każdy mieszkaniec Gminy jest członkiem wspólnoty samorządowej.

& 2

1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
3. Gmina jest podmiotem przysługującego jej mienia komunalnego.
4. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

& 3

Siedzibą organów Gminy jest budynek Urzędu Gminy w Koszarawie.

& 4

Podstawowym obowiązkiem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

ROZDZIAŁ II
Struktura Gminy

& 5

1. Gmina obejmuje obszar 31,3378 kilometrów kwadratowych. Mapa Gminy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
2. Gminę tworzy wieś Koszarawa w skład, której wchodzą przysiółki: Koszarawa Wieś, Koszarawa Cicha oraz Koszarawa Bystra.

& 6

1. Gmina może tworzyć jedno lub więcej sołectw jako jednostki pomocnicze.
2. Wójt Gminy prowadzi dokumentację Sołectw, która obejmuje:
1) statut Sołectwa,
2) protokoły stwierdzające stan mienia Sołectwa,
3) kopie protokołów z Zebrań Wiejskich,
4) korespondencję.

& 7

1. W skład Sołectwa może wchodzić część wsi lub cała wieś.

2. Rada Gminy tworzy, łączy, dzieli i znosi Sołectwa z inicjatywy własnej, Wójta Gminy lub mieszkańców Gminy. Jeżeli tworzenie, łączenie, dzielenie bądź znoszenie Sołectwa następuje z inicjatywy własnej Rady Gminy albo z inicjatywy Wójta Gminy, Rada Gminy obowiązana jest przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami . Mieszkańcy wyrażają swoją opinię w tych sprawach w formie i trybie określonym w ust. 3.

3. Inicjatywa mieszkańców Gminy w sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia Sołectwa wyrażana jest w formie uchwały Zebrania Wiejskiego ( Mieszkańców), podejmowanej bezwzględną większością głosów, przy czym warunkiem ważności uchwały jest uczestniczenie w zebraniu, co najmniej 20 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.

4. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim ,które ma podjąć uchwałę o której mowa w ust. 2 i ust. 3 nie uczestniczy co najmniej 20 % mieszkańców uprawnionych do głosowania , Zebranie Wiejskie odbyte z udziałem mniejszej liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania może uchwalić przeprowadzenie głosowania w trybie składania podpisów za lub przeciwko projektowi uchwały na liście zawierającej projekt tej uchwały oraz kolumny przeznaczone na podpisy za i przeciwko uchwale. W takim przypadku Zebranie Wiejskie wyznacza odrębną uchwałą osoby upoważnione do przeprowadzenia głosowania w powyższym trybie, przy czym głosowanie to nie może trwać dłużej niż 14 dni licząc od dnia podjęcia uchwały o jego przeprowadzeniu. Warunkiem ważności głosowania w tym trybie jest oddanie głosów przez co najmniej 500 mieszkańców uprawnionych do głosowania oraz złożenie Wójtowi Gminy list z podpisami głosujących najpóźniej w piętnastym dniu po dniu podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały o przeprowadzeniu głosowania w powyższym trybie.

5. W sposób określony w ust. 4 mieszkańcy mogą zajmować stanowisko również wówczas gdy Rada Gminy postanowi zwrócić się do mieszkańców o wyrażenie opinii ( konsultacji) w innych ważnych sprawach dla Gminy lub Sołectwa.

& 8

1. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy mającej charakter konsultacyjny.
2. Rada Gminy powołując Młodzieżową Radę Gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.


ROZDZIAŁ III
Zakres działania i zadania Gminy

& 9

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

& 10

1. Zbiorowe potrzeby mieszkańców Gmina zaspakaja poprzez wykonywanie zadań własnych.
2. Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy :
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ,ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej ,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz ,
4) lokalnego transportu drogowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej , w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury , w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki ,w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej , w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej , medycznej i
prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej ,
18) promocji Gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
3. Gmina wykonuje ponadto zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw
lub z porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
4. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
5. W wykonywaniu zadań uczestniczą pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Gminy a ponadto następujące gminne jednostki organizacyjne:
1) Gimnazjum w Koszarawie,
2) Szkoła Podstawowa w Koszarawie ,
3) Przedszkole Nr 1 oraz Przedszkole Nr 2 w Koszarawie ,
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie,
5) Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie,
6) Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie.
6. Jednostki organizacyjne Gminy działają na podstawie własnych statutów uchwalonych w trybie określonym odrębnymi przepisami .
Zasady działania gminnych jednostek organizacyjnych określają uchwały Rady Gminy , Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy oraz Regulaminy organizacyjne innych jednostek organizacyjnych Gminy.

ROZDZIAŁ IV
Władze Gminy

Oddział 1
Mieszkańcy Gminy

& 11

1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.
2. Zasady i tryb wyboru do Rady Gminy określa ordynacja wyborcza.
3. Mieszkańcy Gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają swą wolę w drodze głosowania w referendum lokalnym , co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wspólnoty samorządowej mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów Gminy Koszarawa lub w sprawie odwołania Rady Gminy a także odwołania Wójta Gminy przed upływem kadencji .
4. Zasady przeprowadzania referendum lokalnego określa odrębna ustawa.


& 12


1. Do podstawowych obowiązków mieszkańców należy przestrzeganie przepisów zawartych w ustawach, aktach prawa miejscowego oraz dostosowanie się do decyzji administracyjnych i innych orzeczeń ich dotyczących.
2. Mieszkańcy Gminy obowiązani są uczestniczyć w Zebraniach Wiejskich, podczas których podejmują uchwały dotyczące spraw Sołectwa.
3. Mieszkańcy mogą w uchwale Zebrania Wiejskiego postulować przekazanie w zarząd Sołectwa części mienia komunalnego znajdującego się na terenie ich Sołectwa.
4. Mieszkańcy mogą w formie wskazanej w ust.3 postulować przekazanie sołtysowi zadań z zakresu administracji publicznej.

& 13

Mieszkańcom Gminy przysługuje prawo do :
1. Uprzejmego i kulturalnego traktowania przez pracowników samorządowych oraz przez pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Składania do organów Gminy skarg na pracę urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych osobiście lub za pośrednictwem radnego.

& 14

1. Mieszkańcy Gminy uczestniczą w podejmowaniu rozstrzygnięć dotyczących Sołectwa, w którym zamieszkują za pośrednictwem organów Sołectwa.
2. Organizację i zakres działania Sołectwa ( Sołectw) określa Rada Gminy odrębnym statutem , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
3. Statut Sołectwa określa w szczególności :
1) nazwę i obszar Sołectwa,
2) zasady i tryb wyborów organów Sołectwa,
3) organizację i zadania organów Sołectwa,
4) zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Sołectwa.
4. Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie , a wykonawczym - Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
5. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim , spośród nieograniczonej liczby kandydatów , przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

Oddział 2

Radni

& 15

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy.
2. Radny obowiązany jest utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami , a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia , nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

& 16

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie o treści:
" Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców".
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : "Tak mi dopomóż Bóg."
2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.& 17

Radny jest obowiązany w szczególności :
1. zachowywać się godnie w życiu prywatnym i publicznym ; przez godne zachowywanie się należy rozumieć m.in. niewykorzystywanie funkcji radnego dla osiągania korzyści majątkowych a także kulturalne zachowywanie się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi,
2. brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych , do których został wybrany lub desygnowany,
3. uczestniczyć w Zebraniach Wiejskich oraz współdziałać z organami Sołectwa .
4. przyjmować od mieszkańców postulaty i przedstawiać je na forum Rady Gminy,
5. stosować się do wszelkich ustawowych zakazów i ograniczeń obowiązujących radnych.

& 18

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych zrzeszające co najmniej 4 radnych.
2. Radni tworzący klub radnych notyfikują fakt jego powstania Przewodniczącemu Rady wskazując radnego pełniącego funkcję przewodniczącego Klubu. Jeżeli liczebność klubu zmniejszy się poniżej 4 członków ulega on rozwiązaniu z mocy prawa.

Oddział 3
Organy Gminy

& 19

Organami Gminy są :
1. Rada Gminy,
2. Wójt

& 20


1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji , wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji , a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych , w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Gminy.
3. Każdy mieszkaniec Gminy może zapoznać się z treścią dokumentów wynikających z wykonywania przez Gminę zadań publicznych , chyba że obejmują one informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych ustaw.
4. Dostęp do dokumentów o których mowa w ust. 3 obejmuje :
1) prawo do przeglądania dokumentów w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu oraz sporządzania notatek i odpisów, wypisów i wyciągów własnych z tych dokumentów,
2) prawo do otrzymania urzędowo poświadczonych odpisów , wyciągów , wypisów , kserokopii i wydruków komputerowych powyższych dokumentów,
3) prawo do otrzymania zaświadczenia stwierdzającego, że dany dokument istnieje lub nie istnieje ,
4) udostępnienie informacji publicznej przez jej wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych ,
5) udostępnienie informacji publicznej przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.
5. Dokumenty objęte jawnością działania organów Gminy udostępnia zainteresowanym mieszkańcom Wójt Gminy. Wójt jest również właściwy do podjęcia decyzji odmawiającej dostępu do dokumentów z uwagi na ograniczenia jawności wynikające z ustaw szczególnych albo z powodu braku związku danego dokumentu z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznych.
6. Dokumentem są wszelkiego rodzaju nośniki danych ( informacji) autoryzowane przez organy Gminy lub osoby wchodzące w skład tych organów albo też przez osoby upoważnione przez organy Gminy do działania w imieniu Gminy lub na jej rzecz.
7. Jeśli nie zachodzą przyczyny wyłączenia jawności Wójt Gminy jest obowiązany udostępnić dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych zainteresowanej osobie uprawnionej :
1) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych- gdy żądanie dotyczy przeglądnięcia dokumentów i sporządzenia z nich notatek ( wypisów własnych),
2) niezwłocznie , nie później jednak w ciągu 14 dni - gdy żądanie dotyczy wydania urzędowo poświadczonych odpisów, wyciągów i kserokopii dokumentów oraz zaświadczeń dotyczących istnienia tych dokumentów,
8. W przypadku gdy rozmiar żądanych odpisów, wyciągów, kserokopii bądź zaświadczeń
przekracza 5 stron Wójt może ustalić odpłatność za wydanie tych dokumentów w wysokości nie
przekraczającej kosztów własnych ich sporządzenia .

& 21

Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym , chyba że ustawa stanowi inaczej.


& 22

1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
3. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych.

& 23

1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy
Koszarawa, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
1) Uchwalanie Statutu Gminy,
2) Ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy- na wniosek Wójta,
4) Uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) Uchwalanie programów gospodarczych,
7) Ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu a dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata , o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych , zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
10) Określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa,
12) Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13) Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14) Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
16) Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

& 24

1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych jednostek Gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni , w tym przedstawiciele wszystkich klubów , z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

& 25

1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym w ust. 1.

& 26

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nieudzielania Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
4. Przed podjęciem uchwały , o której mowa w ust. 3 Rada Gminy zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta.
5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
6. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady.
7. Wniosek o którym mowa w ust. 6 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
8. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust.6.
9. Uchwałę o której mowa w ust.8 Rada Gminy podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
10. Jeżeli zgłoszony w trybie określonym w ust. 6 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
& 27

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji , przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wyborów tych jednak nie przeprowadza się , jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Wójta.
2. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji jego funkcję , do czasu objęcia obowiązków przez wybranego Wójta , pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

& 28

1. Po upływie kadencji Wójt pełni funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
2. Po upływie kadencji Wójta zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę Wójta.

& 29

Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej treści :

" Obejmując urząd Wójta Gminy , uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy".

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: " Tak mi dopomóż Bóg".

& 30


1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności :
1) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy ,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał ,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym ,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .
3. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

& 31

1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa jego Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
3. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
4. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .

& 32

1. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
2. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia , Wójt może zarządzić ewakuację w obszarów bezpośrednio zagrożonych.
3. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach .

& 33

1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnić swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych , o których mowa w ust. 1, w imieniu Wójta.
3. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada Gminy może upoważnić również Sołtysa ( Sołtysów) oraz organy gminnych jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Od decyzji wydanych przez Wójta lub organy o których mowa w ust. 3 , służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ V

Mienie komunalne i gminna gospodarka finansowa

& 34

Gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy.

& 35

1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt lub działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą .
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy ( Głównego Księgowego Budżetu Gminy ) lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Skarbnik Gminy ,który odmówił kontrasygnaty , dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika , powiadamiając o tym Radę Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

& 36

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

& 37

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochroną. Swobodna dyspozycja środkami pieniężnymi może odbywać się wyłącznie w granicach ustalonych uchwałą budżetową.

& 38

1. Gmina prowadzi gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie budżetu Gminy.
2. Budżet Gminy jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Sołectwa mogą tworzyć własne budżety lub też składać corocznie wnioski do
budżetu Gminy według wzoru przyjętego w uchwale o procedurze budżetowej i stosownie do norm zawartych w statutach sołectw. W ramach budżetu Gminy, Sołectwo może uzyskać dyspozycję środkami finansowymi na realizację zadań określonych uchwałą budżetową.
4. W wydatkach budżetowych planuje się wydatki na diety dla Sołtysa ( Sołtysów) jako organu wykonawczego Sołectwa na takich samych zasadach jak dla radnych.
5. Projekt budżetu opracowuje Wójt uwzględniając zasady prawa budżetowego.
6. Bez zgody Wójta Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

& 39

1. Budżet Gminy jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określa Rada Gminy.
3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania .
4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy , jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego , podstawę gospodarki budżetowej może stanowić projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

& 40

1. Budżet Gminy powinien być zrównoważony i tylko w wyjątkowych przypadkach planowane wydatki budżetu mogą przewyższać jego planowane dochody. W przypadku planowanego niedoboru uchwała budżetowa powinna określać źródła pokrycia niedoboru.
2. Dochodami Gminy są:
1) wpływy z następujących podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
a) rolnego,
b) od nieruchomości,
c) od środków transportowych,
d) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
e) od spadków i darowizn,
f) od posiadania psów,
2) wpływy z opłat:
a) skarbowej,
b) eksploatacyjnej,
c) lokalnych,
d) innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów,
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, w tym dochody z kar i odsetek oraz wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej gminy,
5) dochody z majątku gminy,
6) subwencja ogólna,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
8) wpływy samoopodatkowania się mieszkańców,
9) spadki, zapisy i darowizny,
10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
11) inne odsetki , o których mowa w ustawie o finansowaniu gmin,
12) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
13) inne wpływy należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

& 41

Po uchwaleniu budżetu sołectwa otrzymują informacje o wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizacje ich potrzeb, względnie o przyjęciu do realizacji projektu budżetu sołectwa.

& 42

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Wójt doręcza Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Przewodniczący Rady Gminy zarządza niezwłocznie doręczenie sprawozdania radnym.
2. Sprawozdanie rozpatruje Komisja Rewizyjna przyjmując w określonym przez siebie terminie uwagi radnych i opinie innych komisji stałych Rady Gminy.
3. Radni powinni otrzymać sprawozdanie wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w takim czasie, aby jego rozpatrzenie i głosowanie nad absolutorium odbyło się najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku.

& 43

1. Uchwały Rady Gminy dotyczące zobowiązań finansowych Gminy powinny wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
4. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
5. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

& 44

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
2. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do :
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków , w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy ,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
5) dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,
6) blokowania środków budżetowych , w przypadkach określonych ustawą.


ROZDZIAŁ VI
Ochrona prawna Gminy, akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę oraz nadzór nad działalnością Gminy

& 45

Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej , gwarantowanej treścią art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r .


& 46

1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy .
2. Organy Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w szczególności w zakresie :
1) wewnętrznego ustroju Gminy oraz jej jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem Gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku , spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe , o których mowa w ust. 3 , mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

& 47

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.
2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia, bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia , Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości Wójtom sąsiednich Gmin i Staroście Powiatu, w którym leży Gmina , następnego dnia po ich ustanowieniu.

& 48

1. Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy i Wójta Gminy Koszarawa, w tym Statut Gminy, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.3 i ust. 4 , akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, chyba że dany akt prawa miejscowego określi termin dłuższy.
3. Akty prawa miejscowego zawierające przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia . W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 3 dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia , można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.
4. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

& 49

1. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscach zwyczajowo używanych do zamieszczania ogłoszeń i komunikatów Urzędu Gminy. W sytuacjach uzasadnionych charakterem i specyfiką przepisów porządkowych obwieszczenie o przepisach porządkowych ogłasza się w prasie lokalnej , a w razie potrzeby również w innych środkach masowego przekazu.
2. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu .
3. Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w ust. 1 nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

& 50

1. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.
2. Zbiory przepisów gminnych powinny być wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy do nieodpłatnego, powszechnego wglądu , w godzinach pracy Urzędu Gminy .


& 51

1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
2. Uchwały w sprawie przepisów porządkowych Wójt przekazuje Wojewodzie w ciągu 2 dni od ich podjęcia.
3. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 1 uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.

& 52

1. Uchwała Rady Gminy lub zarządzenie Wójta sprzeczne z prawem są nieważne.
2. nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie
dłuższym jak 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.
3. Rada Gminy może zmienić lub uchylić własną uchwałę zaś Wójt może zmienić lub uchylić swoje
zarządzenie w każdym czasie .
4. Po upływie terminu wskazanego w ust.1 organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały Rady Gminy lub zarządzenia Wójta. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.
5. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące Gminy podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Podstawą do wniesienia skargi dotyczącej uchwały Rady Gminy jest uchwała Rady zaś dotyczącej zarządzenia Wójta - Zarządzenie Wójta.
6. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego , dotyczące uchwały Rady Gminy, doręczone po upływie kadencji Rady, uprawniona jest Rada Gminy następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru Przewodniczącego Rady.

& 53

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ Gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

ROZDZIAŁ VII
Pracownicy Samorządowi

& 54

1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie:
a) wyboru ( wójt),
b) powołania ( Zastępca Wójta, skarbnik , sekretarz , kierownik urzędu stanu cywilnego),
c) mianowania
d) umowy o pracę ( pozostali pracownicy).
2. Pracownik samorządowy może być mianowany, gdy posiada wykształcenie wyższe i co najmniej
5 - letni staż pracy w administracji.
3. Pracownik samorządowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
4. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje, co 2 lata komisja kwalifikacyjna powołana przez Radę Gminy.
5. Zasady dokonywania oceny określa każdorazowo Rada Gminy.
6. Pracownicy, którzy zostali mianowani przed wejściem w życie niniejszego Statutu nie tracą
mianowania z powodu nie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2.

& 55

1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczące zatrudnienia Wójta dokonuje za Urząd Gminy Rada Gminy lub w zakresie ustalonym w odrębnej uchwale Rady Gminy jej Przewodniczący.
2. Wójt dokonuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy dotyczących zastępcy Wójta , sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy , kierowników gminnych jednostek organizacyjnych pracowników oraz wobec pozostałych pracowników Urzędu Gminy.

& 56

Powołanie i odwołania Skarbnika i Sekretarza Gminy Rada Gminy dokonuje na wniosek Wójta
ROZDZIAŁ VIII

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Gminy

& 57

1. W celu wykonywania ustawowych zadań Rada Gminy powołuje swoje organy:
1) Komisję Rewizyjną,
2) inne stałe komisje oraz doraźne komisje do wykonania poszczególnych zadań określonych przez Radę .
2. Rada Gminy powołuje Komisje ze swojego grona , ustalając ich przedmiot działania oraz ich skład osobowy.
3. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
5. Komisje rady Gminy obradują na posiedzeniach.

& 58

1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia radnych na piśmie co najmniej 7 dni przed terminem sesji o miejscu, godzinie oraz proponowanym porządku obrad zwoływanej sesji. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
3. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu Rady.
4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 2.
5. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 4 stosuje się przepis ust. 3 , z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
6. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
7. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo obowiązany do zawiadamiania Sołtysów o sesji Rady Gminy , na takich samych zasadach jak radnych.
8. Sołtysi mają prawo uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i wyrażać na tych sesjach swoje opinie oraz stanowisko na temat spraw objętych porządkiem obrad.
9. Przewodniczący Rady ma prawo zaprosić na sesję również inne osoby w charakterze ekspertów, rzeczoznawców, doradców lub gości.
10. Informację o zwołaniu sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie ogłoszeń.

& 59

Niezbędne do przeprowadzenia obrad materiały, a w szczególności projekty uchwał, przygotowuje Wójt. Materiały pod obrady sesji mogą być uzupełniane przez Komisje Rady Gminy oraz radnych.

& 60

Na podstawie przedłożonych materiałów Przewodniczący Rady Gminy planuje termin obrad.

& 61

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy , do czasu wyboru Przewodniczącego Rady , prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

& 62

Obrady rozpoczyna i przewodniczy im Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący.

& 63

1. Porządek obrad sesji winien zawierać następujące stałe punkty:
1) przyjęcie porządku obrad,
2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) interpelacje radnych,
4) informację o pracach Wójta między sesjami,
5) wolne wnioski.
2. Przed zatwierdzeniem porządku obrad Przewodniczący obrad informuje o liczbie radnych uczestniczących w obradach i stwierdza quorum. Informuje również o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności radnych na poprzedniej sesji.

& 64

1. Protokół z poprzedniej sesji winien być udostępniony radnym do zapoznania się przed terminem sesji i nie musi być odczytywany w trakcie sesji.
2. Protokół z ostatniej sesji kadencji Rady Gminy zatwierdza Przewodniczący Rady Gminy tej samej kadencji.

& 65

Głosowanie uwag i poprawek do protokołu sesji odbywa się przed jego zatwierdzeniem. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu może odbyć się później, jednak w terminie nie przekraczającym jednego roku od daty zatwierdzenia protokołu.

& 66

Ustala się następujące zasady kierowania przebiegiem obrad Rady Gminy :
1) Po wyczerpaniu części wstępnej Przewodniczący obrad przystępuje do zasadniczej części obrad,
2) Za zgodą Rady Gminy rezygnuje się z odczytania projektu uchwały a następnie otwiera się dyskusję. Gdy sprawa jest jasna i oczywista i gdy brak chętnych do dyskusji Przewodniczący obrad zarządza głosowanie,
3) Podczas obrad mogą odbywać się planowane lub nieplanowane przerwy, zarządzane przez Przewodniczącego, przy czym :
a) planowaną przerwą w obradach jest przerwa wpisana przez Przewodniczącego Rady Gminy w proponowany porządek obrad,
b) Nieplanowaną przerwą jest przerwa w trakcie obrad spowodowana brakiem możliwości kontynuowania obrad lub w wyniku złożonego wniosku,
4) Przerwa w obradach może być krótka lub dłuższa, przy czym :
a) P r z e r w ą k r ó t k ą jest przerwa, po której kontynuuje się obrady tego samego dnia,
b) P r z e r w ą d ł u ż s z ą jest przerwa która powoduje, że obrady nie mogą być kontynuowane tego samego dnia . Przerwa dłuższa może trwać do 14 dni,
5) Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę " Zamykam Sesję Rady Gminy Koszarawa",
6) Przebieg sesji jest protokołowany oraz nagrywany na taśmę magnetofonową, którą można skasować po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji,
7) Czystopis protokołu sporządza się do czasu zwołania następnej sesji zwyczajnej dołączając do niego listę obecności, podjęte uchwały oraz inne dokumenty złożone w trakcie sesji,
8) Protokół sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg a w szczególności zawierać:
a) nr, datę, miejsce odbycia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia sesji oraz podawać nr uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego oraz protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności sesji,
c) imiona i nazwiska radnych obecnych i nieobecnych na sesji z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, ewentualnie zgłoszenie pisemnych wystąpień,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów oddanych "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
h) podpis osoby sporządzającej protokół i Przewodniczącego obrad,
9) Do protokołu załącza się także wyniki przeprowadzonych tajnych głosowań tj. karty z oddanymi głosami w zaklejonej kopercie, opieczętowane pieczęcią Rady oraz protokoły Komisji Skrutacyjnej.

& 67

Obowiązkiem Przewodniczącego obrad jest w szczególności :
1) Sprawne i zgodne z zatwierdzonym porządkiem prowadzenie obrad,
2) Udzielenie głosu w kolejności zgłoszeń,
3) Umożliwienie zgłaszania wniosku formalnego w przerwie między wystąpieniami ,
4) Zwrócenie uwagi przemawiającemu , jeśli czas wystąpienia się przedłuża,
5) Zarządzenie kilkuminutowej przerwy w obradach w razie konieczności,
6) Przerwanie wystąpienia jeśli mówca odbiega od tematu lub w wystąpieniu narusza dobra osobiste,
7) Każdorazowe zarządzenie nie wypłacenia diety radnemu, który bez usprawiedliwienia opuścił obrady.

& 68

Obowiązkiem radnego podczas sesji lub w związku z sesją jest w szczególności:
1) aktywne uczestniczenie w każdej sesji,
2) usprawiedliwienie każdej nieobecności,
3) w czasie wystąpienia ograniczanie się do tematu obrad i powstrzymywanie się od zachowań naruszających cudze dobra osobiste,
4) w czasie wystąpienia nie przekraczać ustalonego czasu, tzn. podczas pierwszego wystąpienia - 5 minut a podczas drugiego wystąpienia w tej samej sprawie - 2 minut,
5) przestrzeganie terminów zgłaszania uwag i poprawek określonych przez Przewodniczącego Rady Gminy w zawiadomieniu o sesji.

& 69

1. Wniosek wyrażający inicjatywę uchwałodawczą inicjatorzy składają Przewodniczącemu Rady Gminy.
2. Przez inicjatywę uchwałodawczą należy rozumieć złożenie projektu uchwały lub zgłoszenie na piśmie wniosku o przygotowanie projektu uchwały. Wniosek powinien określać główne tezy uchwały oraz uzasadnienie.
3. Wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji są również inicjatywą uchwałodawczą.

& 70


1. Podczas obrad Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad :
a) wnioskami formalnymi,
b) wnioskami merytorycznymi,
c) projektami uchwał,
d) innymi sprawami, w których Rada Gminy zamierza wypowiedzieć się poprzez głosowanie.
2. Wnioski formalne dotyczą następujących spraw:
a) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia ( sesji) ,
b) zamknięcia listy mówców,
c) przerwania lub zamknięcia dyskusji,
d) odesłania sprawy do komisji,
e) głosowania bez dyskusji,
f) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji,
g) zmiany w sposobie głosowania w sprawach nie wymagających szczególnego trybu,
h) ograniczenia czasu przemówienia,
i) stwierdzenia quorum (stwierdzenia tego może dokonać w każdym czasie Przewodniczący obrad również bez wniosku formalnego).
3. Zgłaszający wniosek formalny informuje o chęci zgłoszenia takiego wniosku ustnie w przerwie między wystąpieniami. Pisemne zgłoszenie wniosku może nastąpić w każdym czasie i powinno zawierać nazwisko i imię radnego oraz zapis " wniosek formalny". Radny może w pisemnym zgłoszeniu wniosku formalnego umieścić treść wniosku.
4. wniosek formalny Rada Gminy rozstrzyga po wysłuchaniu ewentualnie jednego głosu przeciwnego. Wniosek formalny wymaga krótkiego uzasadnienia.
5. W odniesieniu do wniosków merytorycznych obowiązują następujące reguły :
a) wniosek merytoryczny wymaga głosowania "za" , "przeciw" lub "wstrzymał się",
b) wnioskiem merytorycznym jest wniosek zmierzający do zmiany treści uchwały lub zmiany jednego z elementów uchwały albo taki wniosek który stanowi inicjatywę uchwałodawczą .
6. Jeżeli w treści uchwały znajduje się alternatywna propozycja lub taka została zgłoszona głosuje się ją w sposób uproszczony.
7. Głosowanie zarządza Przewodniczący obrad.
8. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący obrad stwierdza quorum.
9. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia wyborów i głosowania tajnego:
a) w przypadku przeprowadzenia głosowania tajnego lub wyborów, Rada powołuje ze swego grona Komisję Skrutacyjną, zwaną dalej komisją, w składzie 3 osób,
b) w przypadku zgłoszenia do komisji większej ilości osób niż wynosi jej skład, przeprowadza się głosowanie nad poszczególnymi kandydatami wg kolejności alfabetycznej,
c) Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
d) Przewodniczący Komisji przyjmuje zgłoszenia kandydatów w przeprowadzanych wyborach, a następnie przekazuje ich wykaz w kolejności alfabetycznej osobie sporządzającej karty do głosowania. W przypadku głosowania tajnego nie dotyczącego wyborów, przewodniczący komisji ustala treść karty do głosowania i przekazuje ją osobie sporządzającej karty.
e) karty do głosowania winny być wypisane czytelnie, opatrzone pieczęcią Rady Gminy i parafowane przez przewodniczącego komisji. Nazwiska kandydatów umieszczane są na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.
f) karty do głosowania wydaje radnym przewodniczący komisji wg listy obecności.
g) głosowanie odbywa się pojedynczo zgodnie z odczytywaną listą obecności. Urna do głosowania winna znajdować się na osobnym stoliku, na którym radni mają prawo dokonywać aktu głosowania. Głosowanie odbywa się pod nadzorem przewodniczącego komisji.
h) w przypadku gdy w trakcie wyborów żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów zarządza się powtórne głosowanie, w tej sprawie z udziałem 2 kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów. Karty oznacza się nagłówkiem " II tura". Jeżeli kolejni kandydaci mają tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dla nich głosowanie pomocnicze , karty do głosowania oznacza się nagłówkiem " głosowanie pomocnicze",
i) jeżeli trzy kolejne tury głosowania zasadniczego nie przyniosą rozstrzygnięcia, Przewodniczący Rady odracza głosowanie do następnej sesji.

& 71

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być : Przewodniczący Rady Gminy i jego Zastępca.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych komisji stałych Rady Gminy.
4. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru swego przewodniczącego, i przedstawiają uchwałę o wyborze do wiadomości Rady Gminy.
5. W celu usprawnienia pracy, Komisja Rewizyjna może spośród swego grona dokonać wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza.
6. Rezygnacja z funkcji członka Komisji Rewizyjnej przyjmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady na najbliższej sesji Rady .
7. Jeżeli kontrola jest przeprowadzona na postawie polecenia Rady Gminy w wyniku inicjatywy innej stałej komisji Rady Gminy, przedstawiciel tej komisji powinien być obecny podczas wszystkich czynności kontrolnych. Komisja stała, która jest inicjatorem kontroli może zrezygnować z delegowania swojego przedstawiciela do prac zespołu kontrolującego.

& 72

1. W zakres działania Komisji Rewizyjnej wchodzą :
1) kontrola działalności Wójta w zakresie:
a) realizacji budżetu, i w związku z tym występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium,
b) wykonania uchwał Rady Gminy, interpelacji radnych i skarg mieszkańców,
c) funkcjonowania urzędu i zgodności jego działania z prawem,
2) kontrola całokształtu gospodarki finansowej Gminy z uwzględnieniem wykorzystania dotacji ,
3) kontrola funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy
4) inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę Gminy
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie planów kontroli opracowywanych na kolejne okresy jednego roku .
3. Roczny plan kontroli powinien obejmować:
1) kontrolę wykonania budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania finansowego,
3) kontrolowanie wykonania uchwał i załatwienia interpelacji,
4) wykonanie zaleceń pokontrolnych organów nadzoru,
5) wybrane do kontroli poszczególne dziedziny działalności Gminy lub poszczególne sprawy.
4. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, poza wymienionymi zagadnieniami, powinien określać datę przeprowadzenia kontroli oraz skład i liczebność zespołów kontrolnych badających wybraną problematykę.
5. Zespoły kontrolne mogą pracować w tym samym czasie tylko wówczas, gdy kontrola prowadzona jest w różnych obiektach albo gdy nie zakłóci to funkcjonowania urzędu lub jednostki.
6. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie pracy może odbyć się tylko na polecenie Rady Gminy albo na polecenie Przewodniczącego Rady Gminy gdy sprawa jest pilna. O poleceniu, Przewodniczący Rady Gminy informuje Radę Gminy podczas najbliższej sesji.
7. Do czasu ogłoszenia wyników kontroli zarówno kontrolujący jak i kontrolowani obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.


& 73

1. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawiany jest Wójtowi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
2. Pełny skład Komisji Rewizyjnej opracowuje szczegółowy harmonogram prowadzenia kontroli ustalając w nim osoby, które powinny być obecne podczas kontroli oraz zakres dokumentacji, który powinien być udostępniony przez wskazane osoby. Szczegółowy harmonogram kontroli w zależności od ustaleń może być przedstawiony przez Komisję Rewizyjną jednocześnie z rocznym planem kontroli.
3. Szczegółowy harmonogram kontroli powinien być tak ustalony aby nie zakłócał normalnego toku pracy urzędu i jednostek organizacyjnych a w szczególności uwzględniał plan urlopów. Wójt powinien przedstawić Komisji Rewizyjnej plan urlopów zanim Komisja Rewizyjna przystąpi do opracowania planu kontroli.
4. Jeżeli terminy ustalone w planie ulegną przesunięciu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na co najmniej tydzień przed datą wymienioną w planie powiadomi Wójta o faktycznym terminie jej przeprowadzenia oraz poda szczegóły związane z kontrolą, o których mowa w ust. 2. Jeżeli plan pracy Komisji Rewizyjnej jedynie w przybliżeniu określa datę kontroli, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o mającej nastąpić kontroli zawiadamia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Wszelkie nieprawidłowości utrudniające pracę Komisji powinny być sygnalizowane przez Przewodniczącego Komisji Przewodniczącemu Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy uprawniony jest do zasygnalizowania nieprawidłowości Wójtowi i domagania się ich usunięcia. Jeżeli mimo tego nieprawidłowości nie zostaną niezwłocznie usunięte, Przewodniczący Rady Gminy włącza sprawę do omówienia na najbliższej sesji Rady.
6. Jeżeli w trakcie przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący stwierdzi nieprawidłowości, które mogą być usunięte przy pomocy jednego polecenia lub dyspozycji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje odpowiedni wniosek do właściwych osób określając w nim termin usunięcia nieprawidłowości. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje o powyższym Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do włączenia do prac Komisji specjalisty w określonej dziedzinie, działającego na rzecz Komisji na podstawie umowy zlecenia.
8. Z każdej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół .

& 74

1. Protokół kontroli powinien zawierać:
· Część wstępną określającą:
1) datę przeprowadzenia kontroli,
2) skład osobowy zespołu kontrolnego,
3) przedmiot kontroli z dokładnym podaniem jakiego okresu czasu którego dotyczyła,
4) wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu,
· Część opisową, a w niej :
5) stwierdzony stan faktyczny,
6) zgodność stwierdzonego stanu faktycznego ze stanem planowanym,
· Podsumowanie kontroli i wnioski zawierające :
7) stwierdzenie zgodności lub niezgodności działania podmiotów kontrolowanych z
prawem,
8) wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę Gminy i kierowania do
wykonania,
· wykaz dokumentów załączonych do protokołu oraz wykaz pozostałych dokumentów na podstawie których Komisja postawiła wnioski.
2. Protokół z kontroli zespołu przedstawiany jest pełnemu składowi Komisji Rewizyjnej. Jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika konieczność postawienia wniosków zmierzających do zmiany istniejącego stanu, protokół przed jego zatwierdzeniem przez pełny skład Komisji Rewizyjnej powinien być zaprezentowany na wspólnym posiedzeniu kontrolujących i kontrolowanych. Zorganizowanie wspólnego posiedzenia należy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Kontrolowany może złożyć wyjaśnienia, które Komisja uwzględni lub odrzuci, uzasadniając podstawy swojego stanowiska.
4. Treść protokołu nie może zawierać stanowiska Komisji co do osób lub organów, które w trakcie prowadzenia kontroli nie miały możliwości zajęcia stanowiska lub złożenia wyjaśnień. Jeżeli uzyskanie wyjaśnienia napotka na szczególne trudności przewodniczący zespołu kontrolującego może wyjątkowo zwrócić się o złożenie wyjaśnień do przełożonego lub organu nadzorującego kontrolowaną dziedzinę, względnie do osoby lub organu aktualnie trudniącego się prowadzeniem spraw kontrolowanych.

& 75

1. Dokumentacja Komisji Rewizyjnej zawiera:
1) dokumenty potwierdzające skład osobowy komisji,
2) plan pracy komisji,
3) protokoły zespołów wraz z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej.
2. Teczki Komisji Rewizyjnej powinny znajdować się w sekretariacie Rady Gminy.
3. Na czas sporządzenia protokołu z kontroli ( nie dłużej jak przez 7 dni ) teczka Komisji może znajdować się poza terenem urzędu w wyłącznej dyspozycji członka Komisji Rewizyjnej lub członka zespołu kontrolującego.

& 76

1. Członkami komisji Rady Gminy mogą być wyłącznie radni .
2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji.
3. Przewodniczący komisji wybierany jest podczas pierwszego posiedzenia spośród członków komisji. Wybór przewodniczącego komisji wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy.
4. Rada Gminy może powołać komisje doraźne do wykonania jednego zadania. Powołanie i rozwiązanie komisji doraźnej może być dokonane zapisem do protokołu z sesji. W czasie wykonywania zadań przez komisję doraźną obowiązują w stosunku do niej te same zasady jak dla komisji stałych.

& 77

1. Posiedzeniom komisji przewodniczą przewodniczący komisji lub ich zastępcy. Pierwszemu posiedzeniu powołanej komisji przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
2. Podczas obrad komisji przewodniczącemu komisji przysługują uprawnienia przewodniczącego obrad. Terminy posiedzeń komisji oraz ich tematyka powinna być na bieżąco przedstawiona do wiadomości Przewodniczącemu Rady Gminy.
3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni nie będący członkami komisji, sołtysi oraz inne osoby za zgodą przewodniczącego komisji.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Gminy organizuje wspólne posiedzenie kilku komisji względnie gdy przewodniczący danej komisji zaprasza do udziału w posiedzeniu radnych innych komisji, radnym tym przysługuje dieta.

& 78

1. Komisje Rady Gminy wykonują czynności opiniodawcze, doradcze, analityczne i kontrolne. Czynności te mogą dotyczyć całego zakresu spraw przekazanych do kompetencji komisji.
2. Wykonywanie funkcji analitycznych polega na bieżącym , stałym analizowaniu potrzeb oraz na analizowaniu tempa i sprawności wykorzystywania przeznaczonych w budżecie środków finansowych na wykonanie danego zadania własnego Gminy.
3. W sprawach dotyczących wykonywania przez Gminę zadań zleconych na podstawie ustaw i porozumień komisje uprawnione są do wyrażania opinii lub stanowiska zmierzającego do poprawy pracy w danej dziedzinie związanej bezpośrednio z obsługą mieszkańców.
4. Komisje samodzielnie decydują w jakiej formie przedstawią wyniki swojej pracy. Mogą to być opinie, informacje lub wnioski, zawierające stanowisko tak wyrażone aby mogło być przedmiotem głosowania podczas sesji.
5. Do zadań szczególnych komisji należy:
1) opiniowanie projektów uchwał,
2) przejawianie inicjatywy uchwałodawczej i w związku z tym opracowywanie projektów uchwał,
3) rozpatrywanie problemów związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem uchwał Rady Gminy,
4) przedstawianie propozycji merytorycznych dotyczących strategii działania.
6. Komisja może otrzymać do wykonania od Rady Gminy inne zadania niż wymienione wprost w niniejszym statucie . Przekazanie komisji dodatkowych zadań odbywa się w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

& 79

Nad zgodnością działań organów Gminy ze Statutem czuwa Przewodniczący Rady Gminy.

& 80

Statut Gminy jest dostępny dla każdego mieszkańca Gminy, a także dla jednostek współpracujących z Gminą.

& 81

Statut Gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 10:45:25 Informację zaktualizowano 2011-05-12 10:47:01, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - koszarawa.bip.gmina.pl