koszarawa.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koszarawa www.gminakoszarawa.com
Przetargi strona główna 

Przetargi
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Udzielenie kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego Gminy Koszarawa w 2012r. 

SIWZ kredyt 20.11.2012.doc

ogłoszenie kredyt.doc

formularz_ofertowy do kredytu.doc

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za I półrocze 2012r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.

Opinia RIO o możliwoći spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Koszarawę 2012r.

Uchwała Nr 4100/I/220/2012 z dnia 3 września 2012 r. I Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012r.

Uchwała Nr 4100/I/114/2012 z dnia 20.04.2012r. I Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Skonsolidowany Bilans JST Gmina Koszarawa sporzadzony na dzień 31.12.2012r.

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnikowych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.

Uchwała Nr 4100/I/302/2011 z dnia 28.11.2011 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicech

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2012r.

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.

Uchwała Nr 4100/II/130/2012 z dnia 9 listopada 2012r. II Skałdu RIO w Katowicach

Część Opisowa Budżet 2011r.

Rb 27S Roczne Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia 2011r.

Rb 28S Miesięczne Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 30.09.2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 13:39:35 Informację zaktualizowano 2012-11-20 13:49:19, wprowadzający: Jakub Mentel
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa drogi
gminnej " Do Mrowca" uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 10 - zmodyfikowany przedmiar robót

Ogłoszenie

wyjaśnienie zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 12:08:05, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa drogi
gminnej " Do Maja" uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 10 - zmodyfikowany przedmiar robót

Ogłoszenie

wyjaśnienie zamawiającego

Spefikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:38:57, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa mostu
gminnego Do Kazi Kimli uszkodzonego podczas
powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przedmiar robót

specyfikacja techniczna- strona tytułowa

specyfikacja techniczna

opis techniczny - stona tytułowa

opis techniczny

mapa ewidencyjna

przekrój podłużny

przekrój poprzeczny

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-08 16:30:53, wprowadzający: Magdalena Tomaszek
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Odbudowa drogi
gminnej Pająkówka uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-23 11:27:37, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg 
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Informatyzacja
Urzędu Gminy w Koszarawie

SIWZ informatyzacja info.docx

Zalacznik nr 1_formularz oferty inf.doc

Zalacznik nr 8_wzor umowy inf.docx

Zalacznik nr 2 -opis Przedmiotu inf.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie art 22 inf.doc

Załącznik nr 4 wykaz uslug inf.doc

Załącznik nr 5 wykaz osob inf.doc

Załącznik nr 6 oswiadczenie o uprawnieniach inf.doc

Załącznik nr 7 oswiadczenie art 24 inf.doc

 ogłoszenie inf.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 17:35:56 Informację zaktualizowano 2012-06-26 18:04:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn: Odbudowa drogi
gminnej Do Dyrdzioka uszkodzonej podczas powodzi w
2010r. 

ogłoszenie info.doc

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Uproszczona dokumentacja techniczna

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-11 14:42:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Informatyzacja
Urzędu Gminy w Koszarawie 

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Rzut kondygnacji

modyfikacja załącznika nr 1 i załącznika nr 2

zmodyfikowany załącznik nr 1

zmodyfikowany załącznik nr 2

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

wyjasnienie treści SIWZ 2

Wyjasnienie traści SIWZ 3

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 15:08:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na: Informatyzację Urzędu Gminy w
Koszarawie 

ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

SIWZ

załącznik nr 1do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ

załącznik nr 8 do SIWZ

załącznik nr 9

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 12:03:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczonyna zadanie pn.: Odbudowa mostu
gminnego Klekociny 2 uszkodzonego podczas powodzi
w 2010r. 

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

Specyfikacja techniczna

specyfikacja techniczna

Przedmiar Robót - zał. nr 9

Opis Techniczny

Opis techniczny - zał.Nr 10

Mapa zasadnicza - zał. Nr 11

Mapa ewidencji gruntów - zał. Nr 12

Przekrój poprzeczny A-A zał. Nr 13

Przekrój podłużny - zał. Nr 14

Przekrój poprzeczny - zał. Nr 15

Rzut z góry - zał. Nr 16

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 13:41:44, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: Budowa dostępu do
Internetu w Gminie Koszarawa w ramach działania
8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu -
eInclusion w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt.
Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla
wykluczonych cyfrowo mieszkańców 

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 - przedmiot zamówienia PFU

Zał. nr 2 - przemiot zamówienia - komputery

Zał. Nr 3 - Przedmiot zamówienia - szkolenia

Zał. Nr 4 - Oferta

Zał. Nr 5 - Umowa

Zał. Nr 6 - oswiadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 7 - oświadczenie art.24 ust. 1

Zał. nr 8 - wykaz robót, dostaw i usług

zał. Nr 9 - wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 13:08:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej "
Moczarki" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 15:01:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej "Pod
Halę" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 14:57:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej " Do
Ryszki" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 14:47:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na : Odbudowę drogi gminnej " Do
Cwajny" uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. 

ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

przedmiar robót

uproszczona dokumentacja

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 14:40:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na dostawę paliw płynnych na
potrzeby Urzedu Gminy w Koszarawie 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 14:50:37, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na: udzielenie kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetowego
Gminy Koszarawa 

SIWZ .doc

Ogłoszenie

formularz_ofertowy .doc

NIP.jpg

uchwala w sprawie powolania skarbnika.jpg

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa za I półrocze 2010.PDF

Rb-28S za 2010r..PDF

Rb-Z za 2010r..PDF

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r..PDF

opinia RIO w Katowicach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r..PDF

zaswiadczenie o wyborze wojta.pdf

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r..PDF

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r.PDF

Rb-NDS za 2010r..PDF

REGON.jpg

Rb-27S za 2010r..PDF

Rb-N za 2010r..PDF

Sprawozdanie z wykonania budżetu (1 rar)

Sprawozdanie z wykonania budżetu (2 rar)

Sprawozdanie z wykonania budżetu (3 rar)

opinie RIO w Katowicach -o prawidłowości planowanej kwoty długu, -o mozliwości sfinansowania deficytu na 2011 rok.PDF

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r

RB-27S za okres od początku roku do 30 czerwca 2011r

RBn.PDF

RB-28S za okres od początku roku do 30 czerwca 2011r

Rds.PDF

RB-z.PDF

Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 września 2011r w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

sprawozdanie z wykonania budzetu I polrocze 2011r.part1.rar

sprawozdanie z wykonania budzetu I polrocze 2011r.part2.rar

sprawozdanie z wykonania budzetu I polrocze 2011r.part3.rar

 opinia RIO w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na 2011r..PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 10:25:19 Informację zaktualizowano 2011-10-06 10:35:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na remont mostu gminnego "Do
Wilczęgi" 

ogłoszenie..... .doc

INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ do wilczegi.doc

siwz do wilczęgi.. .doc

1załącznik nr 3.. .doc

1załącznik nr 4...doc

1załącznik 5...doc

przedmiar0001..pdf

Opis Most Do Wilczęgi przetarg ost...pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 15:21:49 Informację zaktualizowano 2011-09-12 15:27:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na: udzielenie kredytu bankowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetowego
Gminy Koszarawa 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:22:28 Informację zaktualizowano 2011-09-12 15:19:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:22:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 formularz_ofertowy.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:23:19, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
```` 
 opinia RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu (1).jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:33:21 Informację zaktualizowano 2011-07-20 13:36:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 opinia RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu 2.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:39:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 

opinia RIO w Katowicach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r..PDF

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r..PDF

opinia RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r..PDF

opinie RIO w Katowicach -o prawidłowości planowanej kwoty długu, -o mozliwości sfinansowania deficytu na 2011 rok.PDF

Rb-27S I kwartał 2011r..PDF

Rb-27S za 2010r..PDF

Rb-28S I kwartał 2011r..PDF

Rb-28S za 2010r..PDF

Rb-N I kwartał 2011r..PDF

Rb-N za 2010r..PDF

Rb-NDS I kwartał 2011r..PDF

Rb-NDS za 2010r..PDF

Rb-Z I kwartał 2011r..PDF

Rb-Z za 2010r..PDF

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r.PDF

uchwała Rady Gminy Koszarawa w sprawie zaciagniecia dlugoterminowego kredytu.pdf

uchwała Rady Gminy Koszarawa w sprawie zmiany uchwaly nr VII 40 11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 marca 2011.pdf

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszarawa za I półrocze 2010.PDF

REGON..jpg

NIP.jpg

uchwala w sprawie powolania skarbnika.jpg

zaswiadczenie o wyborze wojta.pdf

 opinia RIO w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na 2011r..PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:40:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Uchwała udżetowa 2011r
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 08:43:28, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010r (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010r (2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010r (3)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 08:57:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy w Koszarawie ogłasza przetarg
nieograniczony na: Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszarawa 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 11:15:46 Informację zaktualizowano 2011-02-11 11:27:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 11:16:37 Informację zaktualizowano 2011-02-11 11:27:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 WZÓR UMOWY
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 11:17:08 Informację zaktualizowano 2011-02-11 11:27:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Pytanie oferenta 1
Data wprowadzenia informacji 2011-02-23 11:38:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Pytanie oferenta2
Data wprowadzenia informacji 2011-02-28 15:09:22, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: MOST GMINNY STALOWO-ŻELBETOWY "DO
GALASA" NA POTOKU KOSZARAWA, W MIEJSCOWOŚCI
KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:36:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:48:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:51:58 Informację zaktualizowano 2011-03-16 09:09:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:53:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:55:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:55:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Obliczenia hydrologiczne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:57:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis konstrukcji mostu
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:57:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 08:59:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:00:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:01:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Schemat obliczeniowy hydrologia
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:02:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:05:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Typ budowli siatkowo kamiennych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:06:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zakres robót ubezpieczeniowych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:07:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA:MOST GMINNY STALOWO-ŻELBETOWY DO
HERNASA NA POTOKU KOSZARAWA, W MIEJSCOWOŚCI
KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:32:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:35:14 Informację zaktualizowano 2011-03-16 09:16:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:36:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:36:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:37:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Obliczenia hydrologiczne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:38:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis mostu do Hernasa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:39:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:39:55, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:42:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:45:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Schemat obliczeniowy hydrologia
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:47:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:49:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Typ budowli siatkowo-kamiennych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:51:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zakres robót ubezpieczeniowych potoku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 09:52:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: MOST GMINNY STALOWO-ŻELBETOWY "DO
KRACKA" NA POTOKU BYSTRA, W MIEJSCOWOŚCI
KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:13:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:52:16 Informację zaktualizowano 2011-03-14 14:53:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:16:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:16:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załacznik6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:17:25, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:18:24, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis mostu
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:18:56, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:19:30, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:20:21, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Typ budowli siatkowo-kamiennych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:22:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zakres robót ubezpieczeniowych potoku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 10:22:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: NAPRAWA ODWODNIENIA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KOSZARAWIE 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:37:18, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
INFORMACJA  
 informacja 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 10:46:25, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 INFORMACJA 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 11:45:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:38:03 Informację zaktualizowano 2011-03-16 09:21:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Zmieniona SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 13:39:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Aktualna SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 08:47:47, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PYTANIE OFERENTA 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 10:07:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PYTANIE OFERENTA 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 11:39:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:38:34, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załacznik5
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:39:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik6
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:39:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Uproszczona dokumentacja
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:41:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:44:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:46:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa zasadnicza
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:48:04, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa zasadnicza2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:50:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Mapa ewidencyjna
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:51:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:51:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 2
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:52:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:54:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZEDMIAR ROBÓT OBOWIĄZUJĄCY 29.03.2011 
 koszarawa_przedmiar 29.03.2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 10:28:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Warunki ogólne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:54:54, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Roboty ziemne
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:55:59, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Betonowe obrzeża
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:56:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa z kruszyw
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:57:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa piaskowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:58:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa z chudego betonu
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:59:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Nawierzchnie z betonowej kostki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 11:59:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Krawężniki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:01:01, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Podbudowa piaskowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:01:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Ścieki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:02:30, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Kanalizacja deszczowa
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:03:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Roboty betonow i żelbetowe
Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 12:04:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO PIEKARNI" NA
DZIAŁCE 2269/9 NA DŁUGOŚCI 190m 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:23:31 Informację zaktualizowano 2011-03-16 10:24:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:26:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:27:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:28:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
`` 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:30:16 Informację zaktualizowano 2011-03-16 10:42:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:38:44, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 10:39:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DUCHAŁÓWKA" NA
DZIAŁCE NR 9116/3 NA DŁUGOŚCI 136m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:16:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:20:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:20:40, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik nr4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:21:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:23:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:23:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:25:49, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO MOCA" NA DZIAŁCE
NR 7762/77 NA DŁUGOŚCI 80m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:45:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:46:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:47:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:47:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:48:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:49:35, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:50:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO MAJA" NA DZIAŁCE NR
7299/85 NA DŁUGOŚCI 250m 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:10:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:10:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:11:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załacznik4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:12:19, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:13:10, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:14:05, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:14:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "WYDOWKI" NA DZIAŁCE
NR 9255 NA DŁUGOŚCI 700m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:53:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:54:02, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:54:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik 4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:55:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:56:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:57:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:57:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA "DO KAMIŃSKICH" NA
DZIAŁCE NR 9314/1 NA DŁUGOŚCI 105m. 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:20:01, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:22:15, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:22:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Załącznik4
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:23:15, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Opis
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:23:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:24:53, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Rys 1
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:25:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA: DROGA GMINNA " DO KIMLI" NA DZIAŁCE
9294 NA DŁUGOŚCI 140 M. 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:10:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:46:57, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:34:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 siwz Kimla.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:37:09, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:50:04, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:51:03, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 13:53:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 informacja o zmianie opis techniczny
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:18:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Informacja o zmianie przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:15:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA; DROGA GMINNA " DO TLAŁKI" NA
DZIAŁCE 2187/7 NA DŁUGOŚCI 200 M. 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:12:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:01:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:07:19, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:08:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:10:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:10:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:12:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA:MOST STALOWO-ŻELBETOWY " DO SMOCKA"
NA POTOKU KOSZARAWA W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA  
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:14:55 Informację zaktualizowano 2011-05-11 12:11:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:19:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:19:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:20:47, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:22:48, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:24:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:25:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 3
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:26:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
PRZETARG NA:MOST STALOWO-ŻELBETOWY " ZAOLZIE" NA
POTOKU KOSZARAWA W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA  
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:30:11 Informację zaktualizowano 2011-05-11 12:09:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:35:08, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:36:06, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 PRZEDMIAR ROBÓT
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:37:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 OPIS TECHNICZNY
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:39:07, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 1
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:42:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 2
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:42:52, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ZAŁĄCZNIK 3
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 14:43:18, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie.... .doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 15:20:41, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Gmina Koszarawa ogłasza przetarg nieograniczony
na: Odbudowę mostu gminnego "Do Janoszka" na
potoku Koszarawa w miejscowości Koszarawa,
uszkodzonego podczas powodzi w 2010r. 
 1siwzDo Janoszka-1.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:20:20 Informację zaktualizowano 2011-09-12 22:24:36, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 

INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ DO JANOSZKA.doc

 ogłoszenie do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:27:33, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 2 przedmiar Do Janoszka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:31:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 6 Opis Most Do Janoszka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:33:26, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 1załącznik nr 3 do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:34:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 1załącznik nr 4 do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:35:12, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 1załącznik 5 do janoszka.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 22:35:51, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na :Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Jeleśnia
miejscowość Przyborów 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:42:38, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:46:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:47:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:48:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:48:50, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 3
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:49:42, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 załącznik nr 4
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:50:11, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 wykaz dróg
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:51:43, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zasady odsnieżania
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:52:31, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst 1
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:54:14, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst 2
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:54:39, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst 3
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:55:16, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg
nieograniczony na; Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Jeleśnia
miejscowość Przyborów 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:29:27, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:30:32, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:31:46, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 1
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:32:17, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 2
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:32:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr 3
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:33:29, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zał. nr. 4
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:33:58, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 wykaz dróg
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:34:23, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 zasady odsniezania
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:35:00, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst1
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:35:55, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst2
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:36:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 sst3
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 13:36:45, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie inf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 17:26:13, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka
 
 ogłoszenie inf.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 17:27:20, wprowadzający: Małgorzata Wawrzyniak-Kępka

Zobacz:
   Informacje o wynikach postępowań
  Biuletyn Informacji Publicznej - koszarawa.bip.gmina.pl